Bác sĩ thường trực 096 242 1155
Hotline cấp cứu 02773 895 115

Quản lý chất lượng

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2019, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.
15/11/2019

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2019, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2019, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.
Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2018, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.
15/12/2018

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2018, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2018, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.
Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2017, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.
09/12/2017

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2017, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2017, ưu nhược điểm về cải tiến chất lượng bệnh viện.